Chroń swoje dziecko przed uzależnieniami

Rodzicu! Odpowiadasz za swoje dziecko prawnie, także za jego czyny, słowa i gesty!
Wychowywanie dziecka to indywidualna sprawa rodziców. Pomaga w tym szkoła, ale nie bez
wpływu pozostają również inne czynniki. Grupa rówieśnicza czy też sposób spędzania wolnego
czasu wywierają duży wpływ na przekonania i zachowanie Twojego dziecka. Wpływ ten jest
szczególnie silny w okresie dorastania.


CHROŃ ! TO WAŻNE !

Okres dojrzewania u młodzieży jest czasem największego skumulowania czynników ryzyka.
W niesprzyjających warunkach może dochodzić do zachowań niebezpiecznych, w tym
sięgania po środki psychoaktywne (dopalacze czy narkotyki).

Aby temu przeciwdziałać należy w tym okresie zwracać większą uwagę na czynniki
chroniące i pobudzać pozytywną aktywność młodych ludzi.

CZYNNIKI CHRONIĄCE to indywidualne cechy osobowościowe a także relacje międzyludzkie
oraz zasoby otoczenia i środowiska, które zmniejszają ryzyko sięgania po substancje
psychoaktywne przez młodzież. Ułatwiają one radzenie sobie z zagrożeniami w życiu młodego
człowieka. Są to:

 • pozytywny odbiór danego siebie i wysoka samoocena (wiara w swoje możliwości)
 • pomyślne zdarzenia życiowe ( sukces w szkole czy w sporcie)
 • pozytywne więzi (przyjaźń, pomoc innych)
 • wsparcie emocjonalne (zaufanie i poleganie na rodzicach)
 • jasne reguły (co może dziecko, a czego już nie)
 • nadzór rodziców (kontrola, ale oparta na wzajemnym zaufaniu)
 • środowisko szkolne (okazujące zainteresowanie i wsparcie)
 • zaangażowanie i odpowiedzialność młodzieży
 • udział w pozytywnych przedsięwzięciach grup rówieśniczych.

CZYNNIKI RYZYKA są zaprzeczeniem czynników chroniących. To wszystkie te zdarzenia
i sytuacje, które powodują, że wzrasta zagrożenie sięganiem po używki przez młodzież. Są to:

 • niska samoocena dziecka
 • nadużywanie alkoholu czy narkotyków przez rodziców
 • alienacja ( samotność, odosobnienie dziecka)
 • częste zmiany miejsca zamieszkania
 • negatywne zdarzenia życiowe
 • trudności w nauce
 • słaba więż z rodziną
 • słaby nadzór ze strony rodziców
 • złe zarządzanie rodziną przez dorosłych
 • odrzucenie przez rówieśników
 • brak dyscypliny i poczucia bezpieczeństwa

SPRAWY TWOICH DZIECI TO RÓWNIEŻ TWOJE SPRAWY!!!

Test został opracowany na podstawie materiałów Zachowaj Trzeźwy Umysł

DZWONKI LEKCYJNE

 

nr lekcji czas trwania
1. 8:00 – 8:45      
2. 8:50 – 9:35     
3. 9:50 – 10:35    
4. 10:40 – 11:25     
5. 11:40 – 12:25     
6. 12:30 – 13:15     
7. 13:25 – 14:10     
8. 14:15 – 15:00  

BIBLIOTEKA

Szkolna biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-13:30

RADA RODZICÓW

W skład Rady Rodziców wchodzą:

przewodnicząca: Ewa Kamieniarz

z-ca przewodniczącej: Monika Kapturkiewicz

Sekretarz: Małgorzata Mrózek

Kontakt z Przewodniczącym Rady Rodziców jest możliwy poprzez adres e-mail: …………….

Wpłaty można dokonywać za pośrednictwem nr rachunku
………………………………

KONTAKT

Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie

adres: Jurków 115, 34-643
telefon: 18 334 00 22
e-mail: zpojurkow@szkola.wp.pl

NIP: 737-18-32-885
REGON: 490 670 844

Przejdź do E-dziennika

Trwa ładowanie strony