RODO

 Szanowni Państwo,

z dniem 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).
W tej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – INFORMACJA

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Nazwa:Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie

Adres:Jurków 115, 34-643 Jurków

Kontakt: zpojurkow@szkola.wp.pl

 

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Imię i nazwisko: Sebastian Łabowski

Kontakt:inspektor@bezpieczne-dane.eu

 

 1. CEL PRZETWARZANIA

Obsługa procesu zatrudnienia

 

 1. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Przesłanka RODO: art. 6 ust. 1 lit. a – gdy zakres danych wykracza poza wymagany przepisami prawa

Przesłanka RODO: art. 6 ust. 1 lit. c:

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 1998 Nr 162, poz. 1118, z póżn. zm.);
 • ustawa z dnia 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 163, z późn. zm.);
 • ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1900, z późn. zm.)

 

 1. ODBIORCY DANYCH (lub kategorie odbiorców)

Podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku
z przedmiotem współpracy oraz uprawnione do uzyskiwania danych na mocy obowiązujących przepisów.

 

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA (KRYTERIUM USTALENIA OKRESU)

Zgodnie z przepisami regulującymi zatrudnienie.

 

 1. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
 • dostępu do danych oraz uzyskania kopii danych
 • do wycofania zgody w dowolnym momencie (obowiązuje w stosunku do przetwarzania od momentu złożenia oświadczenia)
 • do żądania sprostowania danych
 • do żądania usunięcia danych osobowych oraz bycia zapomnianym
 • do żądania ograniczenia przetwarzania
 • do sprzeciwu wobec przetwarzania
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
 • do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

 

 1. TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Dane nie będą przekazywane do państw spoza EOG ani organizacji międzynarodowych.

 

 

 1. INFORMACJA, CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST WYMOGIEM USTAWOWYM LUB UMOWNYM LUB WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY ORAZ CZY OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, JEST ZOBOWIĄZANA DO ICH PODANIA I JAKIE SĄ EWENTUALNE KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z obowiązku prawnego.

 

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 

  DZWONKI LEKCYJNE

   

  nr lekcji czas trwania
  1. 8:00 – 8:45      
  2. 8:50 – 9:35     
  3. 9:50 – 10:35    
  4. 10:40 – 11:25     
  5. 11:40 – 12:25     
  6. 12:30 – 13:15     
  7. 13:25 – 14:10     
  8. 14:15 – 15:00  

  BIBLIOTEKA

  Szkolna biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-13:30

  RADA RODZICÓW

  W skład Rady Rodziców wchodzą:

  przewodnicząca: Ewa Kamieniarz

  z-ca przewodniczącej: Monika Kapturkiewicz

  Sekretarz: Małgorzata Mrózek

  Kontakt z Przewodniczącym Rady Rodziców jest możliwy poprzez adres e-mail: …………….

  Wpłaty można dokonywać za pośrednictwem nr rachunku
  ………………………………

  KONTAKT

  Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie

  adres: Jurków 115, 34-643
  telefon: 18 334 00 22
  e-mail: zpojurkow@szkola.wp.pl

  NIP: 737-18-32-885
  REGON: 490 670 844

  Przejdź do E-dziennika

  Trwa ładowanie strony